Breaking News

SUKULU BUKEDEA COMPREHENSIVE SECONDARY NIRI OTUU II BO ANZI EYI AII ZU

Martin Eweru, dricere ma endru Bukedea Comprehensive Secondary School ni ri

SII PIRI DAVID WRITE

BUKEDEA: ODU AZIA 01/01/2022

Ekile Suru Uganda niri ni otutaa bazu bo Sukulu eyi ma ti nzizu rile, Sukulu Bukedea Comprehensive Senior niri eri out zaru ti nzizu giri azini si.

Sukulu nderi ma anzi eyi andra 500 di Agupi ru diyi pi Ezoanzi eyi be sawa andra bani nga eyi ma ti opizu Corona si kuri aa.

Martin Eweru Dricere ma Endru ru Sukulu nde ma aleari kini eyi esu afa bani lele diyi woro bo Azo nde ma ereta atrizu.

Eri ni yo risi, afa ekile dri Ojizu diyi, Joo Anzi ni lazu diyi pie vini Deski anzi eyi ni rizu alu alu diyi woro ci ani le Tipika ba edeki orisi  ku Anzi ei mati pezu Sukulu nde ma alea.

Eweru oba vini dika kini Emba baa eyi vini ba azi ndundu ng aba Sukulu nde ma alea diyi ba oso eyi woro ra aro Corona atrizu ri sir a, dika ba alu alu emupi Sukulu nde ma alea diyi ba nag eyi ma rua ma driza obii raka azini Anzi Sukulu nde ma alea diyi ba nga eyi obi O’du alu alu si eyo alata niri ni lelerile.

Eweru ece vini dika kini ba rua pie edata azo Corona niri be diyi, Ba alataa ni Sukulu nde ma alea, dria Dokta vini Nasi pile diyi nga azi ng aba dinile diyi ma rua vini embata kilili ru ri fezu ni.

Te Eweru eda vini ori kini, dria Anzi eyini ebizu oazu akua sawa ezu rile, eyi ma azi ecoki vini adriza ta sipi ku dini ri esu ra dri Ewa Mvuza, Aro onzi diyi ma seza pie ecopi fepi eyini dri gaza fezu Sukul eyi ma alea ra.

Aii di Tipika eyi ti ecizu Sukulu eyi pie nezu kini Anzi nde ma neeta eri eyini woro.

ENGLISH

About westniletoday

Leave a Reply

Your email address will not be published.

COVID-19 UPDATE FOR E.A REGION